top of page

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 • Kiedy można składać wnioski o stypendia i zapomogę?
  Według obowiązującego aktualnie Regulaminu Świadczeń Stypendialnych wnioski o stypendia przyjmowane są w następujących terminach: - stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługujące od października: 1-20 października - stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługujące osobom rozpoczynającym studia od semestru letniego: 7-21 marca - stypendium socjalne na semestr zimowy: 1-20 października - stypendium socjalne na semestr letni: 7-21 marca - stypendium rektora: 1-20 października - stypendium rektora dla osób rozpoczynających studia od semestru letniego: 7-21 marca - zapomoga: w każdym dniu roku akademickiego
 • Jakie warunki należy spełniać aby ubiegać się o stypendium socjalne?
  Aby ubiegać się o stypendium socjalne dochód na członka rodziny osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczenie nie może przekraczać 1051 zł. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez studenta, małżonka studenta, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i osoby będące na utrzymaniu studenta.
 • Kiedy rozpatrywane są wnioski o stypendium?
  Wydanie decyzji w sprawie przyznania stypendium powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - w ciągu dwóch miesięcy.
 • Jakie są progi punktowe?
  Progi punktowe zależne są od kierunku i zmieniają się co roku. Zeszłoroczne progi punktowe można znaleźć na stronie Uniwersytetu w zakładce Działu Świadczeń Stypendialnych. O stypendium ubiegać się może każdy student ze średnią ocen powyżej 4.00 i/lub dodatkowymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub osiągnięciami sportowymi co najmniej na poziomie krajowym. Jak ustalana jest lista rankingowa na podstawie której przyznawane jest stypendium rektora? Lista rankingowa na podstawie której przyznawane jest stypendium rektora ustalana jest bazując na sumie punktów uzyskanych za: - średnią ocen - średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen* uzyskanych w ostatnich dwóch semestrach studiów, występujących bezpośrednio przed rokiem studiów w którym jest składany wniosek; liczba punktów to liczba występująca po przecinku w średniej ocen wyższej lub równej 4,00 zaokrąglonej do setnych. - każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na poziomie co najmniej krajowym *Z wyłączeniem seminarium proseminarium wychowania fizycznego, praktyk, pracowni dyplomowej, egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej.
 • Jaka jest wysokość stypendium?
  Wysokość stypendium rektora dla wszystkich studentów poza studentami pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz stypendium socjalnego zmienia się co roku. Zeszłoroczne kwoty stypendiów można znaleźć na stronie Uniwersytetu w zakładce Działu Świadczeń Stypendialnych. Wysokość stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wynosi: - gdy student jest laureatem olimpiady międzynarodowej - 1300zł - gdy student jest laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego - 1100zł - gdy student jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie - 100 zł Stypendium dla osób niepełnosprawnych wg. załącznika nr 4 do Zarządzenia Rektora nr. 129/2021 dot. Regulaminu Świadczeń Stypendialnych wynosi: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 1000zł - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 600zł - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 400zł
 • Kiedy wypłacane są stypendia?
  Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy co miesiąc, od października do czerwca, z tym, że jeśli orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest na krótszy okres, to wypłacane jest tylko do końca ważności tego orzeczenia. Gdy pierwszy rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest przez okres 4 miesięcy, od marca do czerwca. Gdy ostatni rok studiów kończy się w semestrze zimowym stypendium to wypłacane jest przez 5 miesięcy, od października do lutego. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr i wypłacane co miesiąc przez okres do 5 miesięcy - w semestrze zimowym od października do lutego, w letnim od marca do czerwca. Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy co miesiąc, od października do czerwca. Gdy pierwszy rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim stypendium rektora wypłacane jest przez okres 4 miesięcy, od marca do czerwca. Gdy ostatni rok studiów kończy się w semestrze zimowym stypendium to wypłacane jest przez 5 miesięcy, od października do lutego. Stypendia wypłacane są co miesiąc z zastrzeżeniem, że świadczenia za październik i listopad mogą zostać wypłacone w grudniu, a świadczenia za marzec - w kwietniu.
 • Ile osób dostaje stypendium rektora?
  Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów, którzy na liście rankingowej osiągnęli najwyższą ilość punktów. Listy rankingowe są osobne dla każdego kierunku, jednak nie są osobne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pierwszego i drugiego stopnia studiów.
 • Gdzie złożyć wniosek o stypendium?
  Wnioski o stypendium składa się przez USOS. Znaleźć je można w zakładce “Dla wszystkich” wybierając na stronie opcję “Wnioski”.
 • Ile semestrów języków obcych trzeba zaliczyć?
  Należy zaliczyć trzy semestry języka angielskiego i cztery semestry drugiego języka obcego.
 • Kiedy są zapisy na WF?
  Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na początku każdego semestru. Na wf można zapisywać się od 2 do 5 semestru studiów włącznie. ​
 • Ile semestrów WF muszę zaliczyć? Kiedy je się zalicza?
  Docelowo trzeba zaliczyć 2 semestry zajęć wychowania fizycznego. Zrealizować je można między 2. a 5. semestrem studiów włącznie. Niemniej jednak Kierownik Studium Wychowania Fizycznego może zaliczyć zajęcia wychowania fizycznego studentom będącym członkami kadry narodowej, olimpijskiej, uniwersjadowej lub sekcji sportowej przy AZS UE. ​
 • Czy mogę przepisać się do innej grupy po zamknięciu zapisów?
  Można się przepisywać po uprzednim uzgodnieniu tego z prowadzącymi.
 • Jak wyglądają zapisy na WF?
  Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są za pośrednictwem strony USOS. Dostępne są w zakładce “rejestracje”. W dniu zapisów należy wejść w aktywną rejestrację, wybrać konkretny przedmiot oraz grupę, a następnie kliknąć na “koszyczek”. Jeśli zdążyliśmy “załapać się” na wolne miejsce, zostajemy przydzieleni do grupy. UWAGA: Na USOS warto wejść chwilę przed oficjalną godziną rozpoczęcia zapisów, ponieważ miejsca na najfajniejsze przedmioty kończą się bardzo szybko.
 • Co jeśli mam zwolnienie z WFu na cały semestr?
  Zwolnienia zdrowotne semestralne udzielane są na podstawie orzeczenia lekarskiego. Studenci z takim zwolnieniem z zajęć zapisują się poprzez USOS do specjalnie utworzonej dla nich grupy “zwolnienie lekarskie” i odbywają zajęcia w formie zajęć teoretycznych.
 • Co w przypadku kiedy dostanę zwolnienie z WFu w trakcie semestru?
  Jeśli student w trakcie semestru w którym zapisał się na zajęcia z wychowania fizycznego otrzymuje zwolnienie lekarskie, które uniemożliwia mu zrealizowanie przynajmniej 12 zajęć w semestrze, to jest on traktowany jako student, który na zajęcia z wychowania fizycznego nie zapisał się.
 • Ile można mieć nieobecności na WFie?
  Na zajęciach z wychowania fizycznego dopuszcza się nie więcej niż 5 nieobecności w semestrze, z czego nie więcej niż 3 mogą pozostać nieodrobione. Nieobecności należy odrabiać według poniższych zasad: 1. W ciągu dnia można uczestniczyć tylko w jednych zajęciach wychowania fizycznego. 2. W ciągu tygodnia można uczestniczyć maksymalnie w trzech zajęciach zajęciach wychowania fizycznego, tzn. w jednym obowiązkowym i w dwóch dodatkowych. 3. Zaległości należy nadrabiać na bieżąco.
 • Ile przedmiotów humanistycznych trzeba zaliczyć?
  Na studiach I stopnia należy zaliczyć dwa przedmioty humanistyczne, a na studiach II stopnia jeden przedmiot humanistyczny.
 • W jakim czasie muszę je zaliczyć?
  Studenci studiów I stopnia mają czas na realizację przedmiotów humanistycznych od 2. do 5. semestru wlącznie. Studenci studiów II stopnia mają czas na realizację przedmiotów humanistycznych w 2. oraz 3. semestrze.
 • Na jakie przedmioty mogę się zapisać?
  Przedmioty humanistyczne na które można zapisać się na naszej Uczelni to: - Filozofia - Historia gospodarcza Polski i świata po 1939r. - Megatrendy kształtujące współczesną przestrzeń społeczno-ekonomiczną - Podstawy psychologii - Socjologia ogólna - Społeczne kompetencje przyszłości
 • Skończyłem studia humanistyczne na innej uczelni, czy też muszę zaliczać przedmiot humanistyczny?"
  W przypadku kiedy student ma ukończone studia humanistyczne na innej uczelni i tak powinien zapisać się na przedmiot humanistyczny. Jeśli jednak sylabus przedmiotu na naszej Uczelni pokrywa się z efektami kształcenia na tych studiach lub z sylabusem jednego z przedmiotów na nich student może wnioskować o przepisanie oceny.
 • Studiowałem na UE na I stopniu, czy mogę zapisać się na ten sam przedmiot humanistyczny?"
  Nie, musisz zrealizować inny przedmiot.
 • Jak mogę przepisać się do innej grupy kierunkowej?
  Aby zmienić grupę administracyjną należy napisać podanie skierowane do odpowiedniego prodziekana, a następnie wysłać je do odpowiadającego za dany kierunek pracownika dziekanatu. Jeśli liczebność grupy do której student chce się przenieść jest większa niż tej, w której jest aktualnie należy znaleźć kogoś kto będzie chętny by zamienić się grupami.
 • Nie odpowiada mi termin zajęć jednego przedmiotu, czy mogę uczęszczać na zajęcia do innej grupy?"
  Jeśli prowadzący zajęcia w obu grupach jest tą samą osobą najlepiej skontaktować się z nim i poprosić o zgodę na uczęszczanie na zajęcia innej grupy, być może zgodzi się na taką nieoficjalną zamianę. W pozostałych, dobrze uzasadnionych przypadkach student może wnioskować do Dziekana ds. Studenckich o zastosowanie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS), która daje możliwość zmiany przez studenta grupy administracyjnej lub językowej, w ramach której realizuje przedmiot, bez zmiany programu studiów.
 • Czy prowadzący może przyznawać punkty ujemne na egzaminie?
  Tak, prowadzący może przyznawać punkty ujemne na egzaminie.
 • Ile wynosi próg zaliczenia egzaminu?
  Progiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów, czyli oceny 3.0.
 • Zaliczyłam egzamin jednak moja ocena w USOSie jeszcze się nie pojawiła a zbliża się termin ostateczny wystawiania ocen. Prowadzący nie odpowiada na maile, co robić?"
  W sytuacji gdy prowadzący nie odpowiada na maile i nie wpisze prawidłowej oceny w terminie do trzech dni roboczych od zawiadomienia przez studenta o jej braku należy zawiadomić odpowiedni dla danego kierunku dziekanat.
 • Prowadzący ustalił próg zaliczenia od 60% a w regulaminie jest 50%, gdzie należy to zgłosić?"
  Najpierw warto porozmawiać z prowadzącym - może on nie być świadomy istnienia takiego zapisu w regulaminie. Jeśli to nie przyniesie pożądanego efektu - należy zgłosić się do Rzecznika Praw Studenta.
 • Czym grozi nie zaliczenie seminarium?
  Niezaliczenie seminarium skutkuje niezaliczeniem semestru i brakiem możliwości obrony pracy.
 • Czy seminaria są obowiązkowe?
  Tak, seminaria dyplomowe są obowiązkowe.
 • Nie potrafię się skontaktować z moim promotorem, do kogo mam się zwrócić?"
  Jeśli występują problemy w kontakcie z promotorem najlepiej zwrócić się do odpowiedniego dla kierunku Prodziekana ds. Studenckich.
 • Nie zdążyłam napisać pracy w pierwszym terminie i chcę bronić się we wrześniu, gdzie mam to zgłosić?"
  Jeżeli student chce się bronić we wrześniu wystarczy, że poinformuje o tym promotora, który musi wyrazić zgodę na obronę w takim terminie. Następnie, po napisaniu pracy należy dopełnić wszystkich formalności przed drugim terminem składania pracy i może przystąpić do obrony w terminie wrześniowym. Nie wymaga to żadnych dodatkowych formalności.
 • Bronię się we wrześniu, czy mogę rekrutować się na II stopień studiów?"
  Na studia II stopnia można się rekrutować dopiero po obronie pracy licencjackiej/ inżynierskiej. Jeśli po wrześniowej obronie Uczelnia prowadzi rekrutację na wybrany kierunek jak najbardziej można wziąć w niej udział.
 • Jakich formalności należy dokonać i jakie dokumenty należy dostarczyć aby ukończyć studia?
  Aby ukończyć studia należy: - zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki przewidziane w standardowym lub indywidualnym programie studiów, tym samym uzyskując właściwą dla programu studiów liczbę punktów ECTS - uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej i złożyć egzamin dyplomowy - rozliczyć się z Uczelnią poprzez wypełnienie karty obiegowej - uregulować wszystkie wymagane przez Uczelnię płatności
 • Kiedy mogę się przepisać ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne?
  W każdej chwili.
 • Co należy zrobić aby przepisać się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne?
  Należy, korzystając z uczelnianego adresu, wysłać mailowo do odpowiedniego pracownika dziekanatu skan wypełnionego i podpisanego podania skierowanego do Dziekan ds. Studenckich i oczekiwać na informację zwrotną. Student przenoszony musi spełniać w szczególności wymagania rekrutacyjne, jakie obowiązywały studentów kierunku, do których chce on dołączyć oraz wymagania dotyczące ewentualnych badań lekarskich.
 • Kiedy mogę się przenieść ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne?
  Nie wcześniej niż po zaliczeniu drugiego semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia i nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku studiów drugiego stopnia.
 • Co należy zrobić aby przepisać się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne?
  Należy, korzystając z uczelnianego adresu. wysłać mailowo do odpowiedniego pracownika dziekanatu skan wypełnionego i podpisanego podania do Dziekana ds. Studenckich i oczekiwać na informację zwrotną. Student przenoszony musi spełniać w szczególności wymagania rekrutacyjne, jakie obowiązywały studentów, do których on dołącza oraz wymagania dotyczące ewentualnych badań lekarskich.
 • Czy mogę przepisać sobie ocenę z przedmiotu który miałem na studiach stacjonarnych na niestacjonarne?
  Tak
 • Czy mogę przepisać sobie ocenę z przedmiotu który miałem na studiach niestacjonarnych na stacjonarne?
  Tak
 • Co muszę zrobić aby taką ocenę przepisać?
  W przypadku przeniesień na Uczelni ocena powinna zostać automatycznie przepisana. Jeśli jednak się tak nie wydarzy lub pojawi się jakiś problem - należy, korzystając z uczelnianego adresu, wysłać mailowo do odpowiedniego pracownika dziekanatu skan wypełnionego i podpisanego podania skierowanego do Prodziekana ds. Studenckich zajmującego się danym kierunkiem z prośbą o uznanie uzyskanych wcześniej ocen i zaliczeń.
 • Czym jest podział na T1 i T2?
  Każdy semestr podzielony jest na dwie połowy, T1 oznacza pierwszą, a T2 drugą.
 • Ile nieobecności mogę mieć na zajęciach?
  Na zajęciach można mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności, jednak większa liczba nieobecności, nawet usprawiedliwionych, może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.
 • Czy możemy przenieść zajęcia na inną godzinę? Prowadzący się zgodził, musimy to gdzieś zgłosić?"
  Jeśli prowadzący zgodził się na zmianę godziny zajęć należy zgłosić to do Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich, którego pracownicy zaakceptują oraz wprowadzą ustalone zmiany w plan zajęć.
 • Kiedy dostaje się dostęp do USOSa?
  Dostęp do USOSa otrzymuje się mailem mniej więcej 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 • Gdzie znajdę informację jaki pracownik dziekanatu i który Prodziekan odpowiada za mój kierunek?
  Taką informację można znaleźć na stronie internetowej Uczelni w zakładce “Dziekanat”. Wykaz osób kontaktowych na bieżący rok akademicki można znaleźć pod tym linkiem: https://www.ue.wroc.pl/studenci/20373/kontakt.html Informacje o tym, który prodziekan zajmuje się danym kierunkiem pod tym linkiem: https://www.ue.wroc.pl/studenci/20374/dziekan_i_prodziekani_ds_studenckich.html
 • Czy mogę przepisać sobie ocenę z przedmiotu który zaliczyłam na studiach na innej uczelni? W jaki sposób mogę to zrobić? Do kogo się zgłosić?
  W przypadku zaliczenia przedmiotu na innej uczelni należy w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie danego przedmiotu napisać podanie skierowane do Dziekan ds. Studenckich i wysłać je do odpowiedniego dla danego kierunku pracownika dziekanatu. W przypadku uzyskania zgody, studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w Uczelni innej niż nasza, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć na naszej Uczelni.
bottom of page