top of page

PRAWA STUDENTA

Dzięki Konstytucji dla Nauki każdy student ma prawo do przeszkolenia

w zakresie swoich praw i obowiązków.

Za prowadzenie szkolenia niezmiennie odpowiedzialny jest samorząd studencki we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy nowej ustawy gwarantują każdemu studentowi prawo do:

powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów

usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów

zmiany kierunku studiów

przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora

przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne

przenoszenia i uznawania punktów ECTS

bottom of page